Close

Ford Club a fórum pre majiteľov a priaznivcov Ford - u

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom a je záväzný pre JAG FORD GARAGE ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho.
1. Na tovar je poskytovaná záruka stanovená zákonom alebo podľa vyznačenej záručnej doby na dodacom alebo záručnom liste. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.
2. Tovar so zárukou nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) je potrebné reklamovať v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom. Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru môže ojedinele presiahnuť 30 dní. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na spôsob riešenia reklamácie, výmenou za
výkonovo/parametrami podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného
tovaru.
3. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci.
Prípadne sa poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.
4. Záruka sa nevzťahuje:
a) na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania
b) na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie
plastových častí (prasknutie, ulomenie)
c) na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením
elektrostatického výboja.
d) na produkty, na ktorých bola prevedená modifikácia pájkovaním, či inými úpravami elektrických alebo mechanických častí
e) na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
f) Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom.
g) Na produkty poškodené prírodnými živlami
h) na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi,
prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom
i) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
5. Po zistení závady je zákazník povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, cez skype alebo osobne na predajni. Toto sa nevzťahuje na tovar, ktorého záručné opravy sa vykonávajú v servisných strediskách na to určených.
6. Reklamačné konanie sa začína prevzatím tovaru pracovníkmi firmy JAG FORD GARAGE. Pri poslaní reklamovaného tovaru poštou sa reklamačné konanie začína prijatím zásielky našim reklamačným oddelením.
7. V prípade oprávnenej reklamácie je reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 až 14 dní, ale najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.
8. O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený telefonicky, alebo písomnou formou.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť, prípadne zaslať:
1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom a podľa možnosti v pôvodnom balení. Odporúčame balík poistiť na hodnotu tovaru a ak si to povaha tovaru vyžaduje označiť ho ako "krehký". Firma JAG FORD GARAGE nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pri preprave.
2. kópiu daňového dokladu o zakúpení a dodacieho alebo záručného listu (ak bol k tovaru dodaný)
3. reklamačný protokol

Ak vyššie uvedené podmienky 1. a 2. nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná. V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvom použití, má kupujúci nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru. Reklamovaný tovar môžete doručiť osobne alebo použite niektorú z prepravných služieb, ktoré doručia balík priamo (UPS, DPD, Slovenská pošta, DHL). Náklady na dopravu do JAG FORD GARAGE  hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zákazníkovi firma JAG FORD GARAGE.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť firme JAG FORD GARAGE náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude zákazníkovi vrátený až po uhradení týchto nákladov.

späť
Created by www.zencart.sk. Powered by Zen Cart
Antialergické filtre